كارنامه قبولي علوم تغذيه 96 كارنامه قبولي علوم تغذيه 96

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

آخرين رتبه قبولي علوم تغذيه دانشگاه پرديس خودگردان 96 – 97

يكي از زير مجموعه هاي گروه آزمايشي علوم تجربي رشته علوم تغذيه مي باشد كه در سال هاي اخير بسيار مورد داوطلبان قرار گرفته است. هدف از ايجاد اين رشته اين است كه نشان دهد چه مواد غذايي براي انسان مفيد و چه مواد غذايي براي انسان مضر است. علوم تغذيه داراي دو گرايش تغذيه باليني بيماران و تغذيه گروه هاي مختلف جامعه مي باشد. امكان تحصيل در تمام مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در ايران ميسر مي باشد و دانشجويان براي دريافت مدرك كارشناسي ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.

 رتبه در سهميه رتبه كشوري سهميه قبوليجنسيت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دورهكارنامه
290710744منطقه 1زنتهرانعلوم تغذيهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيپرديس خودگردانكارنامه
348113218منطقه 1زنمشهدعلوم تغذيهدانشگاه علوم پزشكي گلستان - گرگانپرديس خودگردانكارنامه
376914456منطقه 1زنتبريزعلوم تغذيهدانشگاه علوم پزشكي گلستان - گرگانپرديس خودگردانكارنامه
382620174منطقه 2زنگنبدعلوم تغذيهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيپرديس خودگردانكارنامه
442010650منطقه 2زنكاشانعلوم تغذيهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيپرديس خودگردانكارنامه
476211419منطقه 2مرداهوازعلوم تغذيهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيپرديس خودگردانكارنامه

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/21 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :